Do zakresu działania Działu Wsparcia Rodziny należy:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny,
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi,
5. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie         tej oceny Kierownikowi,
14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
15. sporządzanie, na wniosek sadu, opinii o rodzinie i jej członkach,
16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi sie w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana zostanie za niezbędną,
18. nadzorowanie pracy asystentów rodziny.

Maszewo 9 styczeń 2018 rok

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRZY CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ RODZINOM PRZEŻYWAJĄCYM TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Maszewie w oparciu o ustawę  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w :

 1. opiece i wychowaniu dziecka,
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może być osoba lub rodzina, która:

 1. ma stałe źródło utrzymania,
 2. ma pełnie władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo -  wychowawcze wobec własnych dzieci,
 3. uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 4. przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudności w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być różne, uwarunkowane potrzebami danej rodziny, np.: wskazówki dotyczące sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowanie i wypełnianie podstawowych ról społecznych, organizacja czasu wolnego, pomoc w nauce, racjonalne prowadzenie budżetu domowego oraz gospodarstwa domowego. Wspieranie rodziny odbywa się wyłącznie za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, oraz przeprowadzonym wywiadzie środowiskoweym przez pracownika socjalnego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo
 2. udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie,
 4. podpisać umowę, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona  będzie do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2, 72- 130 Maszewo, tel. 91 418 74-24 lub drogą elektroniczną: sekretariat@ops.maszewo.pl