Ustawa "Za życiem"

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu  kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 ).

Zgodnie z przepisami ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie przyznaje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.3 w/w ustawy.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek w/w osób.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) stosuje się odpowiednio.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza               w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa                             i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży                i rodzin  do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.


Zgodnie z przepisami ustawy „ Za życiem”  Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie  zapewnia  jednocześnie kobietom i rodzinom dostęp do:

  • Informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
  • Poradnictwa prawnego,
  • Wsparcia psychologicznego,
  • Świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej

Wsparcie obejmuje zapewnienie dostępu rodzinom, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo będzie dotyczyło realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Bedzie ona mogła skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu
do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Poradnictwo w ww. zakresie, dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.3, koordynowane będzie przez asystenta rodziny. Koordynacja ta ma polegać na opracowaniu katalogu wsparcia możliwego do uzyskania oraz występowaniu przez asystenta rodziny do odpowiednich podmiotów w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia.

Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:
• Udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
• Reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,
• Udzieleniu wsparcia psychologicznego,
• Udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych,
• Wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

 

WNIOSEK  - USTAWA ZA ŻYCIEM


INFORMATOR ZA ŻYCIEM  (https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-)