ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

Świadczenia rodzinne przysługują:

1)obywatelom polskim;

2)cudzoziemcom:

a)do których stosuje się przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b)jeżeli wynika to zwiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych ozabezpieczeniu społecznym,

c)przebywającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie zezwolenia  na  pobyt  stały,  zezwolenia     na     pobyt     rezydenta długoterminowego  Unii  Europejskiej,  zezwolenia  na  pobyt  czasowy udzielonego wzwiązku z okolicznościami, októrych mowa wart.127 lub art.186  ust.1  pkt3  ustawy  zdnia  12grudnia  2013r.  ocudzoziemcach (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  2094  i  2399  oraz  z  2019  r.  poz.  577  i  622),  lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony  uzupełniającej,  jeżeli  zamieszkują  zczłonkami  rodzin  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)posiadającym  kartę  pobytu  zadnotacją „dostęp  do  rynku  pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych wcelu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e)przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

–na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, októrym mowa wart.139a ust.1    lub    art.139o    ust.1    ustawy    zdnia    12grudnia    2013r. ocudzoziemcach, lub

–w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry  kierowniczej,  specjalisty  lub  pracownika  odbywającego  staż wramach  przeniesienia  wewnątrz  przedsiębiorstwa  na  warunkach określonych   wart.139n   ust.1   ustawy   zdnia   12grudnia   2013r. O cudzoziemcach

–jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy międzynarodowe ozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

f)przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

–na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, októrym mowa wart.151lub art.151b ustawy zdnia 12 grudnia 2013r. O cudzoziemcach

–na podstawie wizy krajowej wcelu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

−w związku z korzystaniem  zmobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych wart.156b ust.1 ustawy zdnia 12grudnia 2013r. Ocudzoziemcach

−z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy    okoordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub dwustronne  umowy  międzynarodowe  ozabezpieczeniu  społecznym stanowią inaczej.

3.Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust.2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują  świadczenia  rodzinne,  chyba  że  przepisy  o koordynacji  systemów zabezpieczenia   społecznego   lub   dwustronne   umowy   międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:

-rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

-opiekunowi faktycznemu dziecka

-osobie uczącej się

 

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty674 zł

 

W  przypadku  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem o  niepełnosprawności  lub  orzeczenie  o  umiarkowanym  albo  o  znacznym  stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764zł

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

 Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 

·         zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

·         dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

·         dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - podzielonych przez 12.

 

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy)

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1)      18 roku życia lub

2)      nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

3)      24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osoby  ubiegające  się  o  zasiłek  rodzinny  składają  wniosek  o  ustalenie  prawa  do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów.

 

Dodatki do  zasiłku  rodzinnego będą  przysługiwać  jedynie  rodzinie,  która  będzie  miała  prawo  do zasiłku rodzinnego.

 

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku zależą od rodzaju zasiłku, o który będzie się ubiegać wnioskodawca orazod sytuacji życiowej osoby występującej o świadczenie.

 

W przypadku,  gdy  okoliczności  sprawy  mające  wpływ  na  prawo  do  świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

 

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoba  ubiegająca  się  o  świadczenia  rodzinne  ma  obowiązek  poinformować  Ośrodek o tym fakcie.

 

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z poz. 567). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty. Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie, jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

 

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 

- zakończeniem urlopu wychowawczego,

 

- uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

 

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych,

 

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 

- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

 

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także - zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  uzyskaniem dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

 

oraz

 

- uzyskaniem dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

 

 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzględnia się kwoty dochodu, który następnie został utracony. Utrata dochodu następuje na wniosek.

 

Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

 

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 

- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 

- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz.303),

 

- wyrejestrowaniem z rejestru  pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych,

 

- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

 

- utratą świadczenia rodzicielskiego,

 

- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  a także - zgodnie z przepisem przejściowym: art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  utratą dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

 

oraz

 

- obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19 (na podstawie art 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakażnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),

 

- utratą dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 września 2019 r. dochód ten w 2018 r. wyniósł 2715 zł, tj. 226,25 zł miesięcznie. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

 

 

 

Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

·         oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

·         gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

·         gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na powyżej wymienionych zasadach, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

 

W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.

 

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 

- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 

- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: alimenty na rzecz dzieci, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych).

 

Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1.dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2.dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczyzastępczej;

3.osoba  ucząca  się  została  umieszczona  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe utrzymanie;

4.pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5.osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:

 a.rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje

b.ojciec dziecka jest

c.powództwo  o  ustalenie  świadczenia  alimentacyjnego  od  drugiegoz rodziców zostało oddalone,

d.sąd  zobowiązał  jednego  z  rodziców  do  ponoszenia  całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e.dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

f.Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU :

  urodzenia dziecka;

  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 samotnego wychowywania dziecka;

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

 rozpoczęcia roku szkolnego

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

 

 

 

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia

zasiłek rodzinny

95,00 zł -do 5 roku życia

124,00 zł -do 18 roku życia

135,00 zł -do 21 roku życia

135,00 zł -do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

urodzenia dziecka

1.000,00 zł

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

samotnego wychowywania dziecka

193,00 zł

samotnego wychowywania dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności

273,00 zł

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95,00 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnegodo 5 roku życia

90,00 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od 5 roku życia

110,00 zł

rozpoczęcia roku szkolnego (w tym również roczne przygotowanie przedszkolne)

100,00 zł

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

113,00 zł

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

69,00 zł

 

 

 

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi  prawnemu  albo  opiekunowi  faktycznemu  dziecka,  jeżeli  dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Wniosek  o  wypłatę jednorazowej  zapomogi  składa  sie  w  terminie  12  miesięcy  od  dnia narodzin  dziecka,  a  w  przypadku  gdy  wniosek  dotyczy  dziecka  objętego  opieką  prawną, opieką faktyczna albo dziecka przysposobionego –w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. - 215,84 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z  konieczności  zapewnienia  opieki  i  pomocy  innej  osoby  w  związku  z  niezdolnością  do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

-niepełnosprawnemu dziecku;-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniemo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

-osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

-osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

-osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

-jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inacze

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z  dnia  25  lutego  1964  r. -Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej-w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem  o  znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium  dochodowego  wynoszącego 764  zł  netto(na  podstawie  dochodów  z  roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada 2018 r.wynosi 620 zł miesięcznie.

 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1.      osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej  w  przypadku  zbiegu  prawa  do  renty  rodzinnej  i  innegoświadczenia

emerytalno-rentowego, rentysocjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

            b) (uchylona),

            c)ma  ustalone  prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego,  świadczenia        pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014   r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

d)legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2)osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny  zastępczej  spokrewnionej,  w  rodzinnym  domu  dziecka  albo,  w  związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową  opiekę,  w  tym  w  specjalnym  ośrodku   szkolno-wychowawczym, z  wyjątkiem  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą,  i  korzysta  w  niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3)na  osobę  wymagającą  opieki  inna  osoba  ma  ustalone prawo  do  wcześniejszej emerytury;

4)      (uchylona)

5)      5)na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w  art.  10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia  pielęgnacyjnego  lub  prawo  do zasiłku  dla  opiekuna,  o  którym  mowaw ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;6)na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na  pokrycie wydatków  związanych  z  opieką,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy  o  zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1.świadczenia rodzicielskiego lub

2.świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3.specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4.dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub

5.zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawiez dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

1)      matce albo ojcu,

2)      opiekunowi faktycznemu dziecka,

3)      osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011    r.    o    wspieraniu    rodziny    i    systemie    pieczy    zastępczej,

4)      innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności–jeżeli  nie  podejmują  lub  rezygnują  z  zatrudnienia  lub  innej pracy  zarobkowej  w  celu sprawowania  opieki  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem o znacznym   stopniu niepełnosprawności  albo  orzeczeniem   o niepełnosprawności łącznie ze  wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku zeznacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na Osobom, o których mowa w ust.  1 pkt  4ustawy , innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 

1)  rodzice  osoby  wymagającej  opieki  nie  żyją,  zostali  pozbawieni  praw rodzicielskich,są  małoletni  lub  legitymują  się  orzeczeniem  o  znacznymstopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)  nie  ma  osób,  o  których  mowa  w ust.  1 pkt  2  i  3,  lub  legitymują  się  orzeczeniemo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie    później    niż    do    ukończenia    18.    roku    życia    lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1)osoba sprawująca opiekę:

a)ma  ustalone  prawo  do  emerytury,  renty,  renty  rodzinnej  z  tytułu  śmierci  małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku  przedemerytalnego    lub  świadczenia  przedemerytalnego  lub  rodzicielskiego świadczenia  uzupełniającego,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  31  stycznia  2019 o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

b)ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku  dla  opiekuna,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2)osoba wymagająca opieki:

a)pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniemo znacznym stopniu niepełnosprawności,

b)została  umieszczona  w  rodzinie  zastępczej,  z  wyjątkiem  rodziny  zastępczej spokrewnionej,  rodzinnym  domu  dziecka  albo,  w  związku  z  koniecznością  kształcenia,

rewalidacji  lub  rehabilitacji,  w  placówce  zapewniającej  całodobową  opiekę,  w  tymw  specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym,  z  wyjątkiem  podmiotu  wykonującego działalność  leczniczą,  i  korzysta  w  niej  z  całodobowej  opieki  przezwięcej  niż  5  dniw tygodniu;

3)na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4)(uchylony);

5)na  osobę  wymagającą  opieki  jest  ustalone  prawo  do  dodatku  do  zasiłku  rodzinnego,októrym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia   2014   r.   o   ustaleniu   i   wypłacie   zasiłków   dla   opiekunów;

6)na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie  wydatków  związanych  z  opieką,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Od 1 stycznia 2020r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1830,00zł.

 

 

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1.matce albo ojcu dziecka*;

2.opiekunowi  faktycznemu  dziecka  (tj.  osobie  faktycznie  opiekującej  się  dzieckiem, jeżeli  wystąpiła  z  wnioskiem  do  sądu  rodzinnego  o  przysposobienie  dziecka) w  przypadku  objęcia  opieką  dziecka  w  wieku  do  ukończenia  7.  roku  życia,a  w  przypadku  dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję  oodroczeniu  obowiązku szkolnego -do ukończenia 10. roku życia;

3.rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego -do ukończenia 10. roku życia;

4.osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7.  roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzjęo odroczeniu obowiązku szkolnego -do ukończenia 10. roku życia.

 

*Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1.skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej  14  tygodni  od  dnia urodzenia dziecka;

2.śmierci matki dziecka;

3.porzucenia dziecka przez matkę.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

·         52   tygodni -w   przypadku   urodzenia   jednego   dziecka   przy   jednym   porodzie,przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

·         65   tygodni -w   przypadku   urodzenia   dwojga   dzieci   przy   jednym porodzie,przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

·         67   tygodni -w   przypadku   urodzenia   trojga   dzieci   przy   jednym porodzie,przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

·         69   tygodni -w   przypadku   urodzenia   czworga   dzieci   przy   jednym porodzie,przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

·         71  tygodni -w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy  jednym porodzie,przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie   rodzicielskie przysługuje w  wysokości  1000  zł  miesięcznie.  Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

 

Formularze  wniosków  oraz  innych  dokumentów  niezbędnych  do  ustalania  prawa do  świadczeń  rodzinnych  udostępnia  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Maszewie Plac Wolności 2 Dział Świadczeń Rodzinnych w godzinach:

Poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00

Od wtorku  do piątku od godziny 7.30 do 15.30

 

Dodatkowe informacje na temat świadczeń rodzinnych można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Pokój Nr 5, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo lub pod numerem telefonu 91 4187705 w godzinach urzędowania instytucji.