Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1)obywatelom polskim;

2)cudzoziemcom:

a)(uchylona)

b)jeżeli wynika to zwiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych ozabezpieczeniu społecznym,

c)przebywającym  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie zezwolenia  na  pobyt  stały,  zezwolenia  na  pobyt  rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwoleniana  pobyt  czasowy udzielonego w związku   zokolicznością,   októrej   mowa wart.186ust.1pkt3  ustawy  zdnia  12grudnia  2013r.  o  cudzoziemcach (Dz.U. z2020r. Poz.35),

d)przebywającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  wzwiązku zuzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego  przysługują  osobom,   o których mowa wust.1, jeżeli zamieszkują na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia zfunduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne  umowy  międzynarodowe  ozabezpieczeniu  społecznym  stanowią inaczej.

Świadczenia  z funduszu alimentacyjnego  przysługują  osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18roku życia albo wprzypadku gdy uczy się wszkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25roku życia, albo wprzypadku posiadania orzeczenia oznacznym stopniu niepełnosprawności –bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25roku życia.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

·         braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

·         braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800zł.Od dnia 1 października 2020r kryterium dochodowe wynosi 900zł.

Od 1 października 2020 wprowadzony system " złotówka za złotówkę" w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza  kwotę kryterium dochodowego o kwotę  nie  wyższą  niż  kwota świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego  przysługującego    danej    osobie uprawnionej  w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.W przypadku  gdy  wysokość  świadczenia z funduszu  alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust.2a ustawy , jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł.

Świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego  nie  przysługują,  jeżeli  osoba uprawniona:

1)została  umieszczona  w instytucji  zapewniającej  całodobowe utrzymanie  lub w pieczy zastępczej;

2)(utracił moc)

3)zawarła związek małżeński

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu  alimentacyjnego  do  dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego fundusz