Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej w Maszewie. Do zadań tych należy w szczególności:


1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
7. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przed-miotu wszystkich działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie upoważniony jest Kierownik.

Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz dodatków mieszkaniowych