Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, informuje, iż:

1)      Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo, dalej jako „Administrator”;

2)      Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Karolina Kaczmarek, tel. kontaktowy: 537-570-007; e-mail: karolina.kaczmarek@caro-iodo.pl;

3)      dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Administratora;

4)      dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

5)      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych/wynikający z prawa wewnętrznego Administratora – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA)/ z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

6)      przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

8)      Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

__________________________________________________

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo- reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 91 418-73-87; e-mail: it@ops.maszewo.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z prawnego obowiązku oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  2. zakłady pracy,
  3. instytucje i podmioty realizujące przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne.
 6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia, jeśli dane były przetwarzane na podstawie zgody,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.