Załącznik nr 10 do PBDO

Szanowni Państwo!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci, przetwarzanych w związku z realizowanymi zadaniami, informuje o prowadzonej w tym zakresie polityce ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie (dalej jako: Administrator)
z siedzibą w Maszewie przy ulicy Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo, tel. 91 418 74 24, e-mail: sekretariat@ops.maszewo.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych; pani Karolina Kaczmarek, w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować pod nr tel. 537 570 007, e-mail: karolina.kaczmarek@caro-iodo.pl

Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność OPS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności polegających na udzielaniu informacji publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej); ogólną podstawą prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. e RODO;

d) w innych celach realizowanych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się z Administratorem
za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.

Odbiorcami danych osobowych, mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

a) przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku
z zawartą umową;

b) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;

c) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Podanie danych osobowych jest:

a) dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

b) dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;

c) obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.