Świadczenie wychowawcze 500+ w 2021 r.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.

będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,

a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
 • przez bankowość elektroniczną oraz
 • portal PUE ZUS.

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W związku z tym, najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał do 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku

  w lipcu

  , przyznanie świadczenia następuje za miesiące

  od lipca,

  a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia

  30 września,

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku

  w sierpniu,

  przyznanie świadczenia następuje za miesiące od

  sierpnia,

  a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do

  końca października,

 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.


Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy od dnia 1 lipca 2019

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie , według harmonogramu pracy Punktu Przyjmowania wniosków zamieszczonego na stronie internetowej https://ops.maszewo.pl, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną  ( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ) – od dnia 1 lipca 2019r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone                   z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz                z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz                 z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 do dnia 30 września 2019r, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz                z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 do dnia 31 października  2019, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz                z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 do dnia 30 listopada 2019, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz              z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 do dnia 31 stycznia 2020, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 29 lutego 2020.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego tj.

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku


Informacja - przyjmowanie wniosków

-świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”

-świadczeń rodzinnych ( zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy )

- świadczenia dobry strat

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać osobiście lub przez internet 

Poniżej wniosek do złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Obowiązujące Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.) do stosowania na bieżący okres, a także na okres 2019/2020


Poniżej link do złożenia wniosku oswiadczenie wychowawcze przez internet