O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

*         trudna sytuacja życiowa;

*         trudna sytuacja finansowa;

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

*        ubóstwa,

*        sieroctwa,

*        bezdomności,

*         bezrobocia,

*        niepełnosprawności,

*        długotrwałej lub ciężkiej choroby,

*         przemocy w rodzinie,

*        potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

*        bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

*        braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

*        trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

*        trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

*        alkoholizmu lub narkomanii,

*        zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

*        klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Nowe kwoty kryteriów dochodowych oraz wysokości zasiłków rodzinnych

 

W dniu 17 lipca 2012r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 823 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

Rozporządzenie wprowadza nowe (porównanie w tabeli poniżej) zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej.

 

                                                                                                         

Rodzaj

Obecnie obowiązujące kwoty

Kwoty od 1 października 2012r.

Wzrost o:

kryterium dochodowe dla
osoby samotnie gospodarującej

 

477 zł

 

542 zł

 

65 zł

kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie

 

351 zł / os.

 

456 zł / os.

 

105 zł

maksymalna kwota zasiłku stałego

 

444 zł

 

529 zł

 

85 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego

 

207 zł

 

250 zł

 

43 zł

                                          

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.