KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832,  ze  zm.) Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych wydawanym w formie „karty tradycyjnej” lub „karty elektronicznej”.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Kartę przyznaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1)rodzic (rodzice) –przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)małżonek rodzica;

3)dziecko –przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w

dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r.

poz.697 i 1292)

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. Poz. 1832, ze zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.


Oświadczenie zawarte we wniosku oraz oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

Wniosek o przyznanie KDR można pobrać i złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój 5) w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 16.00 w poniedziałki oraz od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku, ze strony internetowej OPS w Maszewie bądź ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem tel. (091) 4187705


 

 Druki  do pobrania 

 WNIOSEK 

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w prawie przyznania Karty Dużej Rodziny

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863)

strona gov.pl - karta dużej rodziny