KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348  ze  zm.) Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych

-wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”, lub

-realizowanym przy użyciu:

a) oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, zawierającego usługi ułatwiaające korzystanie z przyznanych uprawnień, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub wskazanego w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw rodziny lub

b) publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 i 952), na podstawie porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do spraw rodziny a ministrem właściwym do spraw informatyzacji– zwanym dalej „kartą elektroniczną”.

Kartę Dużej Rodziny przyznaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje odpowiednio dziecku:

- w wieku do ukończenia 18. roku życia,

- w wieku do ukończenia 25. roku życia  – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

-szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

- szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2b

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1)rodzic (rodzice) –przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)małżonek rodzica;

3)dziecko –przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie - członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Dział  Świadczeń Rodzinnych w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 16.00 w poniedziałki oraz od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Dodatkowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo lub pod numerem telefonu 91 4187705 w godzinach urzędowania instytucji.


Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny Druki  do pobrania 

 WNIOSEK 

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w prawie przyznania Karty Dużej Rodziny

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863)

strona gov.pl - karta dużej rodziny