KARTA DUŻEJ RODZINY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.


W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.


Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze kulturalnej, transportowej, ulg podatkowych.


Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:


1. Rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej       troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. Rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
3. Dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).


Składając wniosek o przyznanie Karty, należy okazać do wglądu oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie
ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony.


Wnioski można pobierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo,
od poniedziałku w godzinach 8:00 – 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Tel. 91-418-74-24 oraz na stronie www.ops.maszewo.pl .


Wykaz uprawnień przyznanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie zamieszczony jest pod adresem: www.rodzina.gov.pl. Wykaz ten będzie bieżąco aktualizowany.

 

   Do pobrania 

 wniosek 

-  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny