W okresie III kwartału 2019 r. w ramach realizowanego projektu, pn. „Aktywni, kreatywni (pełno) sprawni w gminie Maszewo”, w dniach od 01.07.2019 r. do 02.07.2019 r. przeprowadzone zostały warsztaty dla rodziców z dziećmi z elementami pedagogiki zabawy. W warsztatach wzięła udział grupa 15 uczestników, którą stanowili rodzice wraz z dziećmi. Celem warsztatów było objęcie wsparciem i pomocą osób, rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie ich systemu wychowawczego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

      W miesiącach sierpniu i wrześniu b.r. odbyły się warsztaty psychoedukacyjne „Jak być dobrym rodzicem” realizowane dla otoczenia uczestników projektu. Dzięki zajęciom uczestnicy nabyli nowe umiejętności, które stopniowo będą wprowadzać w życie i na bieżąco doskonalić system wychowawczy w rodzinie. Prowadzone zajęcia miały na celu wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Podczas warsztatów rodzice opanowali naukę lepszego porozumiewania się, dokonali refleksji nad własną postawą wychowawczą, wymieniali doświadczenia.

       Dodatkowo każdy uczestnik projektu korzystał z indywidualnych spotkań z psychologiem.                     W okresie III kwartału 2019 r. spotkania dotyczyły procesu komunikacji interpersonalnej                          oraz  doskonalenia umiejętności autoprezentacji. 

         W ramach realizowanego projektu zatrudniony pracownik socjalny, na bieżąco motywuje               do aktywnego udziału w zaplanowanych warsztatach i spotkaniach z psychologiem, udziela bieżącego wsparcia w zakresie poprawy sytuacji socjalno-bytowej, współpracuje z asystentem rodziny pracującym z rodziną i na jej rzecz, w jej miejscu zamieszkania.

     Wszystkie działania realizowane przez Gminę Maszewo, w ramach projektu „Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo” odbywają się zgodnie z zasadami polityk równościowych.

 Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Maszewie
Andżelika Retmańczyk


W latach 2018-2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, jest realizatorem projektu, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


W wyniku działań konkursowych Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła i wybrała do dofinansowania przedłożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie projekt pn. Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Działania projektu obejmą realizację kontraktów socjalnych. W ramach kontraktów będą realizowane instrumenty aktywnej integracji: edukacyjne, społeczne, zdrowotne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu. Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Na realizację przedmiotowego projektu została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 338 693,75 PLN. Całkowity koszt projektu wyniesie 398 693,75 PLN.

ZESPÓŁ DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNI, KREATYWNI– (PEŁNO)SPRAWNI W GMINIE MASZEWO


HARMONOGRAM SPOTKAŃ WARSZTATÓW PROJEKTU

„AKTYWNI, KREATYWNI(PEŁNO)SPRAWNI W GMINIE MASZEWO” W 2019r.