W latach 2018-2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, jest realizatorem projektu, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


W wyniku działań konkursowych Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła i wybrała do dofinansowania przedłożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie projekt pn. Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Działania projektu obejmą realizację kontraktów socjalnych. W ramach kontraktów będą realizowane instrumenty aktywnej integracji: edukacyjne, społeczne, zdrowotne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu. Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Na realizację przedmiotowego projektu została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 338 693,75 PLN. Całkowity koszt projektu wyniesie 398 693,75 PLN.

ZESPÓŁ DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNI, KREATYWNI– (PEŁNO)SPRAWNI W GMINIE MASZEWO

KOORDYNATOR PROJEKTU – Sylwia Tutak

PRACOWNIK SOCJALNY – Katarzyna Szmit

ASYSTENT RODZINY – Mariusz Stroiński


HARMONOGRAM SPOTKAŃ WARSZTATÓW PROJEKTU

„AKTYWNI, KREATYWNI(PEŁNO)SPRAWNI W GMINIE MASZEWO” W 2019r.