Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie dobry start

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż realizacją zadania pn. „Dobry start” w Gminie Maszewo zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w kwocie 300,00 zł na rozpoczynające rok szkolny

- dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia

- dziecko lub osobę uczącą się legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności                    do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej                   w Maszewie. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują na wniosek rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo osoby uczącej się raz w roku na dziecko.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 2019 online za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, według harmonogramu pracy Punktu Przyjmowania Wniosków zamieszczonego na stronie internetowej https://ops.maszewo.pl/

 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019r

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2019r

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.