Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

72-130 Maszewo Plac Wolności 2 tel: 91 418 74 24


Uprzejmie informujemy, że 7 stycznia 2022 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie będzie nieczynny

 (dzień wolny za święto przypadające w sobotę).


Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie trwa kampania "16 dni bez przemocy ze względu na płeć", organizowana co roku przez Women’s Global Leadership Institute.

Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych praw.

Celem działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach kampanii jest podniesienie świadomości społecznej dla braku akceptacji przemocy i możliwość otrzymania kompleksowej pomocy przez każdą osobę, która jest przemocą zagrożona.

Wszelkich informacji i pomocy mieszkańcom Gminy Maszewo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie udziela Punkt Interwencji Kryzysowej w Maszewie tel. 785 800 830.

Link do kampanii: http://kampania16dni.pl/


Maszewo, dnia 4 listopada 2021 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

 

 

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 3 września 2021 r.,na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.Wykaz instytucji udzielajcych wsparcia osobom dotkniętym przemocy w rodzinie

Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych


Dnia 20 września 2021 r. w godzinach 10.00-14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie  będzie pełniony dyżur przez pracownika ZUS, który udzieli pomocy w złożeniu wniosku świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia.

Zapraszamy!


Maszewo, dnia 3 września 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, 3 września 2021 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 19 lipca 2021 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


INFORMUJEMY, ŻE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE PRZYWRACA GODZINY PRACY SPRZED OKRESU WAKACYJNEGO.

PONIEDZIAŁEK – 8:00 – 16:00

WTOREK – PIĄTEK – 7:30 – 15:30


Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych

Gminy Maszewo na lata 2021 - 2025

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maszewo na lata 2021 - 2025 oraz potrzebą wyznaczenia kierunków rozwoju gminy w obszarze społecznym, bardzo ważne jest poznanie przez nas Państwa zdania na temat warunków życia w naszej gminie.

Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, która posłuży do opracowania dokumentu strategicznego i będzie miała na celu zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na terenie naszej gminy.


Z poważaniem,

Andżelika Retmańczyk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie


Zmiana godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej
w Maszewie.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami w pomieszczeniach biurowych, ustala się czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie od godziny 7:00 do godziny 15:00.

Zmiana organizacji czasu pracy obowiązuje od 15 lipca 2021 r. do odwołania.


Kierownik

dr. inż. Andżelika Retmańczyk


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ

O STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528,00

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularze wniosków do ustalenia prawa do stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie Dział Świadczeń Rodzinnych Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku

WNIOSKI NA STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2021R

Wniosek słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Świadczenie wychowawcze 500+ w 2021 r.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.

będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,

a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
 • przez bankowość elektroniczną oraz
 • portal PUE ZUS.

SZCZEGÓŁY


INFORMACJA DOTYCZĄCA DYSTRYBUCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2020.


Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Od 1 lipca 2021 roku zmieniają się zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.

Nie zmienia się jednak fakt, że wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
 • przez bankowość elektroniczną,
 • przez portal PUE ZUS.


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O PRAWO DO:

-ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

-ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o ustalenie prawa na nowy okres 2021/2022 można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2021r za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) lub w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

Terminy przyjmowania wniosków o :

I. świadczenia rodzinne

W okresie zasiłkowym 2021/2022 tj. od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2020 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego oraz utraconego.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W okresie świadczeniowym 2021/2022 tj. od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2020 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego oraz utraconego.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie Dział Świadczeń Rodzinnych Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo w godzinach:

7:00-15:00 od poniedziałku do piątku do odwołania.

Dodatkowych informacji na temat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo lub pod numerem telefonu 91 4187424 w godzinach urzędowania Ośrodka.Maszewo, dnia 19 lipca 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, dnia 19 lipca 2021 r.


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 4 maja 2021 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata
na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Masz 40 lat lub więcej? Skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań diadnostycznych i bądź zdrów!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus
Maszewo, dnia 4 maja 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, 4 maja 2021 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 31 marca 2021 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Maszewo, 4 maja 2021 r.


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: INSPEKTOR

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 1 kwietnia 2021 r., na wolne stanowisko: INSPEKTOR w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata
na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : wpłynęła jedna oferta, która była niekompletna.


Dyżur psychologa w dniu 10 maja 2021 r. w godz. od 12.00 do 15.00

Dyżur terapeuty w dniu 19 maja 2021 r. w godz. od 12.00 do 15.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2, pok. 28, II piętro

Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 91 402 33 95 lub 91 402 33 94,

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00– 12.00.

W związku z epidemią koronawirusa istnieje możliwość skorzystania z konsultacji w formie online albo telefonicznej, po wcześniejszym umówieniu się

pod nr tel. 91 402 33 95 lub 91 402 33 94

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE W PUNKCIE

KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM SĄ BEZPŁATNE!
UWAGA WNIOSKODAWCY PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”!

       Rusza kolejna edycja pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” na 2021 rok, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

SZCZEGÓŁY


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn.

"REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY”Maszewo, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR


Maszewo, 1 kwietnia 2021 r.


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: INSPEKTOR

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 22 marca 2021 r., na wolne stanowisko: INSPEKTOR w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata
na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.Maszewo, dnia 31 marca 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY


Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 22 lutego 2021 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Maszewo, dnia 22 marca 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR


Punkt Konsultacyjno–Informacyjny w Maszewie - terminy w marcu

Dyżur psychologa w dniu 9 marca 2021 r. w godz. od 12.00 do 15.00

Dyżur terapeuty w dniu 17 marca 2021 r. w godz. od 13.00 do 16.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2, pok. 28, II piętro

Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 91 402 33 95 lub 91 402 33 94,

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00– 12.00.

W związku z epidemią koronawirusa istnieje możliwość skorzystania z konsultacji w formie online albo telefonicznej, po wcześniejszym umówieniu się

pod nr tel. 91 402 33 95 lub 91 402 33 94

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE W PUNKCIE

KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM SĄ BEZPŁATNE!


Maszewo, dnia 22 lutego 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, 19 lutego 2021 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 30 grudnia 2020 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.INFORMACJA DLA SENIORÓW GMINY MASZEWO

Uprzejmie Państwa informujemy, w związku z ogłoszonym w roku 2020 Programem „Wspieraj Seniora” na skutek utrzymującego się stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rodziny i Polityki Społecznej podjął decyzję o przedłużeniu realizacji Programu w roku 2021

SZCZEGÓŁY


INFORMACJA DLA SENIORÓW GMINY MASZEWO

SZCZEGÓŁYMaszewo 26 styczeń 2021 rok

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRZY CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ RODZINOM PRZEŻYWAJĄCYM TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Maszewie w oparciu o ustawę  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej


Maszewo 11 stycznia 2021

INFORMACJA

z realizacji projektu partnerskiego w IV kwartale 2020 r.

pt. „UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI”

realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Punkt Konsultacyjno–Informacyjny w Maszewie - terminy w lutym

Dyżur psychologa w dniu 9 lutego 2021 r. w godz. od 12.00 do 15.00

Dyżur terapeuty w dniu 24 lutego 2021 r. w godz. od 13.00 do 16.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2, pok. 28, II piętro

Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 91 402 33 95 lub 91 402 33 94,

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00– 12.00.

W związku z epidemią koronawirusa istnieje możliwość skorzystania z konsultacji w formie online albo telefonicznej, po wcześniejszym umówieniu się

pod nr tel. 91 402 33 95 lub 91 402 33 94

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE W PUNKCIE

KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM SĄ BEZPŁATNE!


Maszewo, dnia 4.01.2021 r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych

w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.,

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wyłoniona

Pani Karolina Kaczmarek

CARO OUTSOURCING

Kierownik OPS w Maszewie

                                                                                                                             Andżelika Retmańczyk


Maszewo, dnia 4.01.2021 r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na stanowisko PSYCHOLOGA

w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wyłoniona

Pani Anna Kurnatowska

Kierownik OPS w Maszewie

                                                                                                                             Andżelika Retmańczyk


Maszewo, dnia 31.12.2020 r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi transportowej

na dowóz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko został wyłoniony

Pan Leszek Jarmowski

Kierownik OPS w Maszewie

                                                                                                                             Andżelika Retmańczyk


Maszewo, dnia 31.12.2020 r.


KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

zapytania ofertowego na obsługę prawną w okresie

 od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wyłoniona

Pani Sylwia Agnieszka Juźwiak

S.A.J. – Kancelaria Doradztwa Prawnego”

Kierownik OPS w Maszewie

                                                                                                                              Andżelika Retmańczyk


Maszewo, dnia 31.12.2020 r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

zapytania ofertowego na świadczenie usługi informatycznej na rzecz
Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko został wyłoniony

Pan Ireneusz Chwiałkowski

Kierownik OPS w Maszewie

                                                                                                                              Andżelika Retmańczyk


Maszewo, 30 grudnia 2020 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, 30 grudnia 2020 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 30 listopada 2020 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Maszewo, dnia 16 grudnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji

 Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2021


Maszewo, dnia 16 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PSYCHOLOG


Maszewo, dnia 16 grudnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej 

na dowóz pracowników socjalnych


Protokół z wyboru ofert

do oferty cenowej dla zamówienia

pn. "Szkolenia zawodowe w ramach projektu:"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"


Dnia 16 grudnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę prawną w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie


Dnia 16 grudnia 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 1 grudnia 2020r.

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie:

Ustala się dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.


Maszewo, dnia 30 listopada 2020 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, 30 listopada 2020 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 29 października 2020 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał

 od Wojewody Zachodniopomorskiego wyróżnienie.Darmowe grupy wsparcia online dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego

 - GrupaWsparcia.pl i ADRA Polska 

SZCZEGÓŁYGmina Maszewo – Ośrodek Pomocy Społecznej


w Maszewie Pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.

Szkolenia zawodowe w ramach projektu:

"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"

ogłoszenie zostało opublikowane na stronie baza konkurencyjności
link do ogłoszenia :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16344


Maszewo, dnia 29 października 2020 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, dnia 29 października 2020 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY


Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 2 października 2020 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU „RODZINA BEZPIECZNA, WOLNA OD PRZEMOCY”, W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2020

 

 

 

 

 


Maszewo 15 października 2020

INFORMACJA

z realizacji projektu partnerskiego w III kwartale 2020 r.

pt. „UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI”

realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


KOMUNIKAT

KIEROWNIKA Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmiany pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Na podstawie § 24 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października
2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 1758) wprowadzam:

z dniem 12 października 2020 r. do odwołania ograniczenie funkcjonowania
Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie poprzez zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów.

W przypadku pilnej potrzeby - po uprzednim umówieniu się - jest możliwość bezpośredniej obsługi interesanta w Ośrodku.

W związku z podwyższonym zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o zdrowie nas wszystkich, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych - również w instytucjach.

Sprawy w Ośrodku będą przyjmowane w formie:

• telefonicznej,
• mailowej,
• ePUAP.


KONTAKT TELEFONICZNY:

• 91 418 74 24
• 91 418 73 87
• 91 418 77 05

KONTAKT ELEKTRONICZNY:

E-mail: sekretariat@ops.maszewo.pl


Pracownicy Ośrodka są do Państwa dyspozycji i służą pomocą.


Dnia 02 października 2020 rok

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, dnia 25 września 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczące przeprowadzenia szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych projektu, pt. „Rodzina Bezpieczna, Wolna od Przemocy”

realizowanego w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2020 r.


Maszewo, dnia 25 września 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWY

dotyczące przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych Szkoła dla Rodziców pn „Wychowanie bez przemocy” projektu, pt. „Rodzina Bezpieczna, Wolna od Przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2020 r.Y


Zapytanie cenowe nr: OPS.1.09.2020.MRPiPS

dotyczące przeprowadzenia szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych projektu, pt. „Rodzina Bezpieczna, Wolna od Przemocy”

realizowanego w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2020 r.


Zapytanie cenowe nr: OPS.2.09.2020.MRPiPS

dotyczące przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych Szkoła dla Rodziców pn „Wychowanie bez przemocy” projektu, pt. „Rodzina Bezpieczna, Wolna od Przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2020 r.


 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 dotycząca zorganizowania 3-dniowego wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu, pt. „Umiejętności to możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Zapytanie cenowe nr: OPS.26.11.2020.EFS

dotyczące zorganizowania 3-dniowego wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu, pt. „Umiejętności to możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


K O M U N I K A T

Na podstawie zarządzenia nr 6/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, z uwagi na upały drugiego stopnia uprzejmie informuję, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie będzie czynny:

- w dniu 10 sierpnia 2020 r. w godzinach 8:00 do 15:00

- w dniu 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 7:00 do 14:00

- w dniu 12 sierpnia 2020 r. w godzinach 7:00 do 14:00


Andżelika Retmańczyk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie


UWAGA !!!

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O PRAWO DO:

- ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

- ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

- ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wzorem lat ubiegłych, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie zostanie uruchomiony z dniem 1 sierpnia 2020r Punkt Przyjmowania Wniosków, czynny od 9:00 do 14:00.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, Punkt Przyjmowania Wniosków będzie funkcjonował z zachowaniem reżimu sanitarnego, dlatego bardzo Państwa prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- przed wejściem do siedziby Ośrodka interesanci mają obowiązek założyć maseczkę i zdezynfekować ręce,

- dopuszczalna liczba interesantów nie może przekraczać jednej osoby na stanowisko obsługi,

- dopuszczalna liczba interesantów oczekujących na obsługę nie może przekraczać jednej osoby,

-niezbędne jest zachowanie 2 metrowych odstępów między osobami,

Powyższe zasady obowiązują dla wszystkich Państwa, którzy wybiorą wariant osobistego złożenia wniosku na poszczególne świadczenia.

Zachęcamy jednak wszystkich Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną od 01 lipca 2020r. za pośrednictwem:

 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
 • bankowości elektronicznej

Maszewo 2 lipca 2020

INFORMACJA

z realizacji projektu partnerskiego w II kwartale 2020 r.

pt. „UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI”

realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - „ 500 +”

W bieżącym roku nie należy składać wniosków na świadczenie wychowawcze „ 500+”, ponieważ okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021r.

Wnioski na nowy okres będą przyjmowane

 • drogą elektroniczną od 1 lutego 2021r.

 • w formie papierowej od 1 kwietnia 2021r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENACYJNEGO

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2020r za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) lub w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 w Punkcie Przyjmowania Wniosków Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń za m-c październik następuje do dnia 31 października 2020 r.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2021r.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2021 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2020r za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) lub w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 w Punkcie Przyjmowania Wniosków Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2021 r.

ŚWIADCZENIA DOBRY START

Wnioski o ustalenie prawa do dobrego startu można składać:

- od 01 lipca 2020r. za pośrednictwem:

 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
 • bankowości elektronicznej

- od 1 sierpnia 2020r w formie papierowej w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2020 r., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, świadczenie będzie wypłacone najpóźniej do końca września.


#GaszynChallenge OPS Maszewo

Pomoc dla Franka Kępy


Zarządzenie Nr 5/2020 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie:


z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy


RODZINA BEZPIECZNA, WOLNA OD PRZEMOCY

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 czerwca 2020 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2020. Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową. Z całego kraju zostały zakwalifikowane do dofinansowania 74 podmioty, z województwa zachodniopomorskiego tylko 4, a wśród nich Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie. Tym samym Ośrodek otrzymane środki, w ramach konkursu, przeznaczy w 2020 roku na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. O kolejnych etapach realizacji zadania, po podpisaniu porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego, pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Burmistrzem Maszewa, Ośrodek będzie informował na stronie WWW.


Wznawiamy działalność Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego

Dyżur psychologa w dniu 22 czerwca 2020 r. w godz. od 13.00 do 16.00

Dyżur terapeuty w dniu 16 czerwca 2020 r. w godz. od 13.00 do 16.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2, pok. 28, II piętro

Możliwość uzyskania również porad w zakresie radzenia sobie w czasie epidemii koronawirusa.

Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 91 402 33 95 lub 91 402 33 94, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00.

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE W PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM SĄ BEZPŁATNE!


LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM


PLAN AWARYJNY
dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

do pobrania


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Maszewie informuje, że dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzi całodobowy dyżur pod bezpłatnym telefonem 800-12-00-02.

Działa także poradnia e-mailowa: pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Jednocześnie informujemy, że codziennie od pon. do pt. w godz. od 9.00 do 14.00 są dostępni członkowie Gminnej Komisji pod nr tel. 91 402 33 80. Można także kontaktować się mailowo pod adresem: komisja.alkoholowa@maszewo.pl oraz z Zespołem Interwencji Kryzysowej działającym przy OPS w Maszewie pod nr. tel. 91 418 74 24.


Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska stworzyli projekt „E-skrzynka”.  Dzięki niemu wybrane listy polecone będą skanowane (wraz z kopertą) i wysyłane do wirtualnej skrzynki użytkownika.Aby zacząć korzystać z nowej usługi, należy przejść do portalu gov.pl i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu. W kolejnych krokach trzeba podać adres e-mail i numer telefonu oraz adres stałego zameldowania na pobyt stały. Na skrzynkę mailową wysłane zostaną dane do pierwszego logowania do eSkrzynki, którą należy aktywować.            

Usługa jest dostępna do 30 września 2020 r.


"Rodzina Bezpieczna, Wolna od Przemocy"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w dniu 21 lutego 2020 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rodzina Bezpieczna, Wolna od Przemocy”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2020, na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. W dniu 15 kwietnia br. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poinformował, że po dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej na poziomie wojewódzkim, przedmiotowy wniosek znalazł się wśród dziesięciu najwyżej ocenionych projektów i został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w celu dalszego postępowania konkursowego. W sytuacji oceny pozytywnej przez MRPiPS, Gmina Maszewo będzie mogła w bieżącym roku przeznaczyć łączną kwotę 23.440,00 zł na poprawę jakości świadczonych usług w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


KOMUNIKAT

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym

- które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów

- pod kątem pomocy w formie zakupu produktów żywnościowych i leków uruchamiamy dyżur telefoniczny pod nr 660 704 371,

pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na ww. pomoc.


Instrukcja dotyczaca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


WAŻNE INFORMACJE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zarzadzenie nr 80/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego


Ważna informacja dla interesantów PUP

W związku z istniejącą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zwraca się z prośbą o ograniczenie przez osoby korzystające z usług PUP, kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Pracodawcy:
zalecamy korzystanie z narzędzi teleinformatycznych. Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez EPUAP. Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy, nie wymagające podpisu można przesyłać drogą mailową. Można również korzystać z poczty tradycyjnej. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Bezrobotni i poszukujący pracy:
 1. Rejestracja - zalecamy rejestrację elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
 2. Wizyty – wszystkie wizyty związane z potwierdzeniem gotowości do pracy zostają zastąpione kontaktem telefonicznym lub przełożone na inny termin. Doradcy klienta skontaktują się z osobami, które mają wyznaczone terminy wizyt w najbliższym czasie i ustalą szczegóły. W razie braku takiego kontaktu przed wyznaczonym terminem wizyty, można zadzwonić samodzielnie. W każdej innej sprawie prosimy, jeśli to możliwe, również o kontakt telefoniczny.
Wiele spraw można załatwić zdalnie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, EPUAP lub pocztą tradycyjną.
ggg

Maszewo, dn. 5 marca 2020 r.

   

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 


Maszewo 31 marca 2020

INFORMACJA

z realizacji projektu partnerskiego w I kwartale 2020 r.

pt. „UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI”

realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Gmina Maszewo uzyskała dotację na utworzenie i wyposażenie placówki „Dziennego Domu Seniora +”, w ramach złożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie wniosku, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na realizację zadania publicznego, w zakresie Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Gmina Maszewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 221.741,78 zł, przy jednoczesnym zobowiązaniu się do zapewnienia wkładu własnego w ogólnej kwocie 55.440,00 zł. Dzienny Dom Seniora + będzie miejscem dla osób starszych, samotnych i chorych z terenu Gminy Maszewo. Działalność placówki będzie aktywizowała społecznie i indywidualnie, ponadto zapewniała pomoc w zorganizowaniu i wypełnianiu dni oraz czasu osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej.


Maszewo, dn. 20 lutego 2020 r.

Zapytanie cenowe nr: OPS.26.04.2020.EFS

dotyczące usługi poradnictwa specjalistycznego, w tym terapia uzależnień, poradnictwo w zakresie wizerunku, kompetencji życiowych, rodzicielskich, itp. dla uczestników projektu,

pt. „Umiejętności to możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoMaszewo, dn. 20 lutego 2020 r.

Zapytanie cenowe nr:OPS.26.05.2020.EFS

dotyczące usługi indywidualnych konsultacji specjalistycznych/lekarskich diagnozujących stan zdrowia (wywiad lekarski-badanie+diagnoza) uczestników projektu,

pt. „Umiejętności to możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoINFORMACJA ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

pt. „Aktywni, kreatywni (pełno) sprawni w gminie Maszewo”

realizowanego w latach 2018-2019


INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

pn. „Aktywni, kreatywni (pełno)sprawni

w gminie Maszewo” za IV kwartał 2019 r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

na usługę doradcy zawodowego


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

na usługę poradnictwa prawnego


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

na usługę psychologaMaszewo  16 styczeń 2020

INFORMACJA

o realizacji projektu partnerskiego

„Umiejętności to możliwości"


Maszewo  16 stycznia 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

do projektu „Umiejętności to możliwości” realizowanego w 2020 r.

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo 16 stycznia 2020 rok


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO dla realizacji projektu „UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI


Maszewo 10 stycznia 2020 rok


KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIKA SOCJALNEGO


Maszewo, dnia 31 stycznia 2020 r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie.

____________________________________________________________

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRZY CHCĄ WSPIERAĆ

I POMAGAĆ RODZINOM PRZEŻYWAJĄCYM TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Maszewie w oparciu o ustawę  z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej


Maszewo, dnia 02 stycznia 2020 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, dn. 30 grudnia 2019 r.

Zapytanie cenowe

na usługę doradcy zawodowego w projekcie „Umiejętności to możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta

Załącznik 1

Załącznik 2


Maszewo, dn. 30 grudnia 2019 r

Zapytanie cenowe

na usługę psychologa w projekcie „Umiejętności to możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta

Załączniki


Maszewo, dn. 30 grudnia 2019 r.

Zapytanie cenowe

na usługę poradnictwa prawnego w projekcie „Umiejętności to możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta

Załączniki


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 24 grudnia 2019 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, 

nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Maszewo, dnia 24 grudnia 2019 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, dnia 24 grudnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych

w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.,

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, dnia 24 grudnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na obsługę prawną

w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.

Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 05 grudnia 2019 r., na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 05 grudnia 2019 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 05 grudnia 2019 r., na obsługę prawną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


 Maszewo, dnia 06 grudnia 2019 r. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTOR. Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOGA w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Zapytanie ofertowe na obsługę prawną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej na dowóz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie"
 Maszewo, dnia 30 października 2019 r. 

Informacja dot. dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 realizowanego w Podprogramie 2019.
 Maszewo, dnia 04 listopada 2019 r. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGOInformacja - przyjmowanie wniosków

-świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”

-świadczeń rodzinnych ( zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy )

- świadczenia dobry strat

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego Maszewo, dnia 30 września 2019 r. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
dla realizacji projektu „UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI” Maszewo, dnia 30 września 2019 r. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”


 Maszewo, dnia 30 września 2019 r.

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”  Zmiana Czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Z uwagi na wysoką temperaturę

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie


 w dniach :

28.08.2019 r. będzie czynny do godziny 14:30

29.08.2019 r. będzie czynny w godzinach 7.00 - 14:00

Zarządzenie Kerownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Nr 5/2019 z dnia 28.08.2019  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”


 Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie:

 

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie:

 

1. Ustala się dzień 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, z obowiązkiem odpracowania w dniu 8 czerwca 2019 r.

2. Ustala się dzień 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, z obowiązkiem odpracowania w dniu 10 sierpnia 2019 r.


HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

do pobrania 
 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WARSZTATÓW PROJEKTU

„AKTYWNI, KREATYWNI(PEŁNO)SPRAWNI W GMINIE MASZEWO” W 2019r.


Maszewo, dnia 30 kwietnia 2019 r

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

Specjalisty ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo, dnia 1 kwietnia 2019 r

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

INSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły
Maszewo, dnia 21 marca 2019 r

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH

szczegóły


Maszewo dnia 16 stycznia  2019

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRZY CHCĄ WSPIERAĆ

I POMAGAĆ RODZINOM PRZEŻYWAJĄCYM TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Maszewie w oparciu o ustawę  z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej


Maszewo dnia 15 stycznia  2019

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
PODINSPEKTORA ds. świadczeń alimentacyjnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo dnia 28 grudnia   2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo dnia 28 grudnia 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi transportowej na dowóz pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

______________________________________________________________________________________

Maszewo dnia 28 grudnia 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PSYCHOLOGA

__________________________________________________________________________________________

Maszewo dnia 28 grudnia 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia  w trybie zapytania ofertowego na

świadczenie usług informatycznych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

____________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.

Na podstawie art. 129 § 1, art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1 W dniu 24 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społeczne w Maszewie pracuje od godz. 6:00 do godz. 14:00.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

_______________________________________________________________________________

INFORMATOR

o formach pomocy osobom bezdomnym w okresie zimy

Z uwagi na  okres zimowy, wzorem lat poprzednich, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie uruchomiło interwencyjne procedury pomocowe wobec osób bezdomnych, które w sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych. 

Informujemy, iż oddaje się do dyspozycji bezdomnych i wszystkich tych, dla których zima wiąże się z walką o przetrwanie, całodobową, bezpłatną infolinię o numerze: 800-170-010 dostępną na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego, 

numer alarmowy z telefonu komórkowego 696-031-168. 

Ponadto  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie apelują o zwrócenie szczególnej uwagi na swych sąsiadów, którzy mogliby być narażeni na skutki niskich temperatur.

Jeśli wiedzą Państwo o osobach starszych mieszkających samotnie i potrzebujących pomocy prosimy o poinformowanie właściwych służb :

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, tel: 91 418-73-87
2. Komisariat Policji w Maszewie, Plac Wolności 2, tel: 91 46-02-574

3. Całodobowo Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie tel. 91 46-02-511.

Nie bądźmy obojętni na losy innych ludzi.

Wczesna i szybka reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

______________________________________________________________________

Maszewo dnia 01 grudnia  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


______________________________________________________________Maszewo dnia 6 listopad  2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 3a/EFS/2018

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia:

KOORDYNATORA w projekcie pn. „Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”


Maszewo dnia 2 listopad  2018

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA 

spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1- 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej


Maszewo dnia 2 listopad  2018

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA
spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1- 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym


Maszewo dnia 12 paździrnik  2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 3a/EFS/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni, kreatywni (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”,

szczegóły
Maszewo dnia 10 paździrnik  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

szczegółyMaszewo dnia 11 październik  2018

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Z dniem 1 października 2018 r. obowiązuje: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej z dotychczasowego 634 zł; 528 zł dla osoby w rodzinie z dotychczasowego 514 zł; 645 zł maksymalna kwotę zasiłku stałego z dotychczasowego 604 zł; 308 zł kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego z dotychczasowego 208 zł. Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1358/1


Maszewo dnia 23  lipca  2018

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko pracy
PODINSPEKTORA ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo dnia 04  lipca  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


Maszewo dnia 04  lipca  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start, w wymiarze pełnego etatu – umowa o pracę.

szczegóły


Maszewo dnia 25.06.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

szczegóły


Informacja - przyjmowanie wniosków 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń dobry start, świadczeń z funduszu alimentacyjnegoMaszewo dnia 07.06.2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo, dnia 28.05.2018 r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na stanowisko PSYCHOLOGA

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wyłoniona

Pani Anna Kurnatowska


Maszewo dnia 21.05.2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


Maszewo dnia 10.05.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 8/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 7/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 6/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 4/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


ZAPYTANIE CENOWE Nr 2/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły

załączniki


ZAPYTANIE CENOWE Nr 3/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły

załącznik nr 1

załącznik nr 2


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA CENOWEGONA KOORDYNATORA w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo


Szanowni Państwo,


od 6 lat Fundacja Światło Dla Życia wspiera osoby z zaburzeniami odżywiania, poprzez zapewnienie im opieki wykwalifikowanych specjalistów, organizowanie grup wsparcia, turnusów terapeutycznych, czy warsztatów edukacyjnych. Z tych ostatnich w samym powiecie piaseczyńskim skorzystało prawie 400 uczniów. Jesteśmy jedynym w Polsce, profesjonalnym ośrodkiem leczącym anoreksję i bulimie, na które umiera około 22% dotkniętych tymi zaburzeniami. Tak wysoka śmiertelność to wynik nie tylko głodzeniem, ale przede wszystkim samobójstw chorych, którzy nie są w stanie poradzić sobie z nadmiarem emocji towarzyszących chorobie. Wychodząc naprzeciw osobom wymagającym wsparcia stworzyliśmy pod Warszawą stacjonarny ośrodek terapeutyczny, gdzie pod okiem specjalistów można bezpiecznie rozpocząć proces psychoterapii, będącej pierwszym krokiem do zdrowienia. W Warszawie od 4 lat pomagamy chorym w systemie ambulatoryjnym. Tam można kontynuować leczenia po wyjściu z ośrodka. Od takiej właśnie kontynuacji zależy efekt końcowy procesu zdrowienia, czyli wyzdrowienie. Nasze turnusy terapeutyczne organizowane są systematycznie. Każdy z nich trwa sześć tygodni. Teraz rozpoczęliśmy nabór na turnus terapeutyczny dla osób będących na diecie wegetariańskiej. Wiemy, że ta grupa osób również jest zainteresowana naszą terapią. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na swoich stronach plakatu (w załączniku) informacyjnego o planowanym turnusie. Liczymy na Państwa przychylność. Z poważaniem, Zespół Fundacja Światło Dla Życia.
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem: 513308687

www.facebook.com/FundacjaSwiatloDlaZycia/


ZAPYTANIE CENOWE NA KOORDYNATORA w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły

załącznik nr 1

załącznik nr 2


BIURO PROJEKTU:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo

Tel. 91 418 74 24, fax: 91 418 74 24 , e-mail: efs@ops.maszewo.pl,

Strona internetowa: www.ops.maszewo.pl


Maszewo, dnia 23 stycznia 2018r

Pismo Wicewojewody w sprawie pomocy finansowej

"Szczegóły"


Maszewo, dnia 19 08 2017r


Informacja dla wszystkich poszkodowanych gwałtownymi zdarzeniami atmosferycznymi

"Szczegóły"


Informacja dla Rolników


Maszewo 25.07.2017

Szanowni Państwo

Informacja dotycząca Programu 500+

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 500+STAROSTA GOLENIOWSKI

informuje, że od 01.01.2016r.

Powiat Goleniowski uruchamia nieodpłatną pomoc prawną

"Szczegóły"


Maszewo 12.11.2015

Informacja dot. dystrybucji artykułów spożywczych
do osób najbardziej potrzebujących w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2015


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


KARTA DUŻEJ RODZINY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.

Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze kulturalnej, transportowej, ulg podatkowych.

czytaj dalej ........  INFORMACJA 

Od dnia 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie w formie DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Wnioski w tej sprawie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2 pokój nr.5 Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu 91 41 87 705.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk