Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

72-130 Maszewo Plac Wolności 2 tel: 91 418 74 24 Maszewo, dnia 30 października 2019 r. 

Informacja dot. dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 realizowanego w Podprogramie 2019.
 Maszewo, dnia 04 listopada 2019 r. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGOInformacja - przyjmowanie wniosków

-świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”

-świadczeń rodzinnych ( zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy )

- świadczenia dobry strat

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego Maszewo, dnia 30 września 2019 r. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
dla realizacji projektu „UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI” Maszewo, dnia 30 września 2019 r. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”


 Maszewo, dnia 30 września 2019 r.

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”  Zmiana Czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Z uwagi na wysoką temperaturę

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie


 w dniach :

28.08.2019 r. będzie czynny do godziny 14:30

29.08.2019 r. będzie czynny w godzinach 7.00 - 14:00

Zarządzenie Kerownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Nr 5/2019 z dnia 28.08.2019  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”


 Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie:

 

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie:

 

1. Ustala się dzień 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, z obowiązkiem odpracowania w dniu 8 czerwca 2019 r.

2. Ustala się dzień 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, z obowiązkiem odpracowania w dniu 10 sierpnia 2019 r.


HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

do pobrania 
 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WARSZTATÓW PROJEKTU

„AKTYWNI, KREATYWNI(PEŁNO)SPRAWNI W GMINIE MASZEWO” W 2019r.


Maszewo, dnia 30 kwietnia 2019 r

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

Specjalisty ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo, dnia 1 kwietnia 2019 r

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

INSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły
Maszewo, dnia 21 marca 2019 r

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH

szczegółyMaszewo dnia 15 stycznia  2019

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
PODINSPEKTORA ds. świadczeń alimentacyjnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo dnia 28 grudnia   2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo dnia 28 grudnia 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi transportowej na dowóz pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

______________________________________________________________________________________

Maszewo dnia 28 grudnia 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PSYCHOLOGA

__________________________________________________________________________________________

Maszewo dnia 28 grudnia 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia  w trybie zapytania ofertowego na

świadczenie usług informatycznych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

____________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.

Na podstawie art. 129 § 1, art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1 W dniu 24 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społeczne w Maszewie pracuje od godz. 6:00 do godz. 14:00.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

_______________________________________________________________________________

INFORMATOR

o formach pomocy osobom bezdomnym w okresie zimy

Z uwagi na  okres zimowy, wzorem lat poprzednich, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie uruchomiło interwencyjne procedury pomocowe wobec osób bezdomnych, które w sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych. 

Informujemy, iż oddaje się do dyspozycji bezdomnych i wszystkich tych, dla których zima wiąże się z walką o przetrwanie, całodobową, bezpłatną infolinię o numerze: 800-170-010 dostępną na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego, 

numer alarmowy z telefonu komórkowego 696-031-168. 

Ponadto  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie apelują o zwrócenie szczególnej uwagi na swych sąsiadów, którzy mogliby być narażeni na skutki niskich temperatur.

Jeśli wiedzą Państwo o osobach starszych mieszkających samotnie i potrzebujących pomocy prosimy o poinformowanie właściwych służb :

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, tel: 91 418-73-87
2. Komisariat Policji w Maszewie, Plac Wolności 2, tel: 91 46-02-574

3. Całodobowo Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie tel. 91 46-02-511.

Nie bądźmy obojętni na losy innych ludzi.

Wczesna i szybka reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

______________________________________________________________________

Maszewo dnia 01 grudnia  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


______________________________________________________________Maszewo dnia 6 listopad  2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 3a/EFS/2018

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia:

KOORDYNATORA w projekcie pn. „Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”


Maszewo dnia 2 listopad  2018

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA 

spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1- 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej


Maszewo dnia 2 listopad  2018

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA
spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1- 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym


Maszewo dnia 12 paździrnik  2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 3a/EFS/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni, kreatywni (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”,

szczegóły
Maszewo dnia 10 paździrnik  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

szczegółyMaszewo dnia 11 październik  2018

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Z dniem 1 października 2018 r. obowiązuje: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej z dotychczasowego 634 zł; 528 zł dla osoby w rodzinie z dotychczasowego 514 zł; 645 zł maksymalna kwotę zasiłku stałego z dotychczasowego 604 zł; 308 zł kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego z dotychczasowego 208 zł. Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1358/1


Maszewo dnia 23  lipca  2018

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko pracy
PODINSPEKTORA ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo dnia 04  lipca  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


Maszewo dnia 04  lipca  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start, w wymiarze pełnego etatu – umowa o pracę.

szczegóły


Maszewo dnia 25.06.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

szczegóły


Informacja - przyjmowanie wniosków 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń dobry start, świadczeń z funduszu alimentacyjnegoMaszewo dnia 07.06.2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo, dnia 28.05.2018 r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na stanowisko PSYCHOLOGA

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wyłoniona

Pani Anna Kurnatowska


Maszewo dnia 21.05.2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


Maszewo dnia 10.05.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 8/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 7/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 6/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 4/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


ZAPYTANIE CENOWE Nr 2/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły

załączniki


ZAPYTANIE CENOWE Nr 3/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły

załącznik nr 1

załącznik nr 2


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA CENOWEGONA KOORDYNATORA w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo


Szanowni Państwo,


od 6 lat Fundacja Światło Dla Życia wspiera osoby z zaburzeniami odżywiania, poprzez zapewnienie im opieki wykwalifikowanych specjalistów, organizowanie grup wsparcia, turnusów terapeutycznych, czy warsztatów edukacyjnych. Z tych ostatnich w samym powiecie piaseczyńskim skorzystało prawie 400 uczniów. Jesteśmy jedynym w Polsce, profesjonalnym ośrodkiem leczącym anoreksję i bulimie, na które umiera około 22% dotkniętych tymi zaburzeniami. Tak wysoka śmiertelność to wynik nie tylko głodzeniem, ale przede wszystkim samobójstw chorych, którzy nie są w stanie poradzić sobie z nadmiarem emocji towarzyszących chorobie. Wychodząc naprzeciw osobom wymagającym wsparcia stworzyliśmy pod Warszawą stacjonarny ośrodek terapeutyczny, gdzie pod okiem specjalistów można bezpiecznie rozpocząć proces psychoterapii, będącej pierwszym krokiem do zdrowienia. W Warszawie od 4 lat pomagamy chorym w systemie ambulatoryjnym. Tam można kontynuować leczenia po wyjściu z ośrodka. Od takiej właśnie kontynuacji zależy efekt końcowy procesu zdrowienia, czyli wyzdrowienie. Nasze turnusy terapeutyczne organizowane są systematycznie. Każdy z nich trwa sześć tygodni. Teraz rozpoczęliśmy nabór na turnus terapeutyczny dla osób będących na diecie wegetariańskiej. Wiemy, że ta grupa osób również jest zainteresowana naszą terapią. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na swoich stronach plakatu (w załączniku) informacyjnego o planowanym turnusie. Liczymy na Państwa przychylność. Z poważaniem, Zespół Fundacja Światło Dla Życia.
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem: 513308687

www.facebook.com/FundacjaSwiatloDlaZycia/


ZAPYTANIE CENOWE NA KOORDYNATORA w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły

załącznik nr 1

załącznik nr 2


BIURO PROJEKTU:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo

Tel. 91 418 74 24, fax: 91 418 74 24 , e-mail: efs@ops.maszewo.pl,

Strona internetowa: www.ops.maszewo.pl


Maszewo, dnia 23 stycznia 2018r

Pismo Wicewojewody w sprawie pomocy finansowej

"Szczegóły"


Maszewo, dnia 19 08 2017r


Informacja dla wszystkich poszkodowanych gwałtownymi zdarzeniami atmosferycznymi

"Szczegóły"


Informacja dla Rolników


Maszewo 25.07.2017

Szanowni Państwo

Informacja dotycząca Programu 500+

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 500+STAROSTA GOLENIOWSKI

informuje, że od 01.01.2016r.

Powiat Goleniowski uruchamia nieodpłatną pomoc prawną

"Szczegóły"


Maszewo 12.11.2015

Informacja dot. dystrybucji artykułów spożywczych
do osób najbardziej potrzebujących w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2015


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


KARTA DUŻEJ RODZINY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.

Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze kulturalnej, transportowej, ulg podatkowych.

czytaj dalej ........  INFORMACJA 

Od dnia 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie w formie DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Wnioski w tej sprawie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2 pokój nr.5 Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu 91 41 87 705.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk