Świadczenia Rodzinne - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka *Becikowe*

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2012 r. poz. 1255 opublikowano Ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przedmiotowa nowelizacja dotyczy przede wszystkim jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (zwanej także potocznie „becikowym”), która od czasu wprowadzenia w 2006 r. do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) przysługiwała niezależnie od wysokości dochodów.

 

W myśl niniejszej nowelizacji, świadczenie to ma być powiązane z sytuacją materialną rodziny i przysługiwać w zależności od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę (tj. jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1922 zł).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka  bez względu na wysokość posiadanych dochodów


Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego-w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

Druk wniosku można pobrać osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - pokój nr 4.  

Wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego (oryginał do wglądu) oraz oryginałem skróconego aktu urodzenia dziecka należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych -  pokój nr 4.  

 

 UWAGA!!!
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.http://www.becikowe.com/?sr=wzorypism.html

 

Od 1 listopada 2009 r. przyubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,jakrównież o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzeniadziecka,wymagane będzie przedłożeniezaświadczenia lekarskiego potwierdzającego,że matka dziecka pozostawałapod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10tygodnia ciąży doporodu.

Ministerwłaściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym dospraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia,formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższywarunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiłydo sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg tennie dotyczy także osób,które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułuurodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułuurodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia
6grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innychustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia2008 r., Nr 237, poz. 1654).