Do zakresu działania Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy:

1. przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
2. sporządzanie decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
3. wstrzymywanie realizacji świadczeń, zawieszanie lub przywracanie prawa do świadczeń w sytuacjach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
5. wszczynanie postępowania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń,
6. prowadzenie dokumentacji postępowań w sprawach przyznania lub odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
7. prowadzenie postępowań w zakresie koordynacji świadczeń wypłacanych osobom
w państwach Unii Europejskiej,
8. składanie zapotrzebowań na środki wynikające z konieczności wykonywania zadań,
9. sporządzanie sprawozdań, planów,
10. sporządzanie list wypłat świadczeń,
11. przekazywanie sprawozdań i zbiorów centralnych generowanych z systemu
do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
12. ewidencja należności wpłaconych przez klienta w ramach zwrotu świadczeń,