Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej należy:


1. reagowanie na sygnały o przemocy i krzywdzeniu dzieci
2. kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy
3. podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku
i uruchomienie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
4. monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności organizowanie współpracy służb
5. zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie
w gminie
6. gromadzenie informacji na temat miejsc i osób oraz możliwości udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
7. podejmowanie działań interwencyjnych lub innych działań prewencyjnych
w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenia przemocą w rodzinie,
8. składanie zawiadomień do Prokuratury, Sądu Rejonowego o nieprawidłowościach wykonania władzy rodzicielskiej lub znęcania się nad rodziną.

INFORMACJANT DZIAŁAJĄCEGO PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W STRUKTURACH

 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE


W Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie funkcjonuje dodatkowy numer telefonu pod który można kontaktować się w sprawach interwencyjnych po godzinie 15.30, którego obsługą zajmuje się Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej.

 

787-850-461


Zarządzenie Burmistrza Maszewa  Nr 414/2014


z dnia 5 maja 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 1 lipca 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w oparciu o interdyscyplinarną formułę pracy lokalnych służb.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), w związku z uchwałą  nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Maszewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia  2011 r. nr 54, poz. 975) zarządzam co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Gminy Maszewo Nr 89/2011  dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o interdyscyplinarną formułę pracy lokalnych służb, zmianie ulega § 3, który otrzymuje brzmienie:

 

„ § 3  Skład zespołu jest następujący:

L.p

Imię i Nazwisko

Nazwa instytucji reprezentowanej

Pełniona funkcja

1.

Agnieszka Korolczuk

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

KOORDYNATOR

2.

Paweł Nowak

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Z-CA KOORDYNATORA

3.

Ewa Stancel

Stowarzyszenie Wolontariat „Wielkiego Serca” w Maszewie

SEKRETARZ

4.

Małgorzata Rojek

Przedszkole Miejskie w Maszewie

CZŁONEK ZESPOŁU

5.

Beata Woźniak

Szkoła Podstawowa w Dębicach

CZŁONEK ZESPOŁU

6.

Krystyna Ferenc

Szkoła Podstawowa w Maszewie

CZŁONEK ZESPOŁU

7.

Barbara Kubat

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Maszewie

CZŁONEK ZESPOŁU

8.

Henryk Jastrzębski

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Maszewie

CZŁONEK ZESPOŁU

9.

Mirosława Szlijan

Gimnazjum w Maszewie

CZŁONEK ZESPOŁU

10.

Anna Suchecka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c w Maszewie

CZŁONEK ZESPOŁU

11.

Wiesława Wierzbicka

Szkoła Podstawowa w Rożnowie

CZŁONEK ZESPOŁU

12.

Zdzisław Kulka

Posterunek Policji w Maszewie

CZŁONEK ZESPOŁU

13.

Katarzyna Szałajska – Bednarz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Goleniowie

CZŁONEK ZESPOŁU

 

14.

Rozalia Tomana

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c w Maszewie

CZŁONEK ZESPOŁU

 

15.

Rozalia Adamkiewicz

Szkoła Podstawowa w Maszewie

CZŁONEK ZESPOŁU

16.

Alicja Brągiel

Przychodnia Przyszpitalna
w Nowogardzie Filia Maszewo

CZŁONEK ZESPOŁU

 

 

§ 2

 

Pozostałe §  nie ulegają zmianie.

 

§ 3                                       Burmistrz                 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                           Mgr Jadwiga Ferensztajn


 Gminny Program Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2017.pdf  --  pobierz