Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo

tel./fax (091)4187424, tel. (091)4187387

Projekt systemowy „Z bezradności do aktywności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zgodnie z umową nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w 2014 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków publicznych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Bezpośrednim realizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
Projekt 
Z bezradności do aktywności  powstał przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie i realizowany jest w partnerstwie z Gminami Powiatu Goleniowskiego.

Projekt adresowany jest do 5 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy społecznej, a także 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, problemem niewydolności wychowawczej oraz odebraniem dzieci do zastępczych form opiekuńczych. W ramach projektu zatrudniony jest asystent rodziny, którego zadaniem jest aktywna praca socjalna z rodzinami, chroniąca członków rodziny przed wykluczeniem społecznym.

 W ramach podjętych działań uczestnicy w/w projektu skorzystają z :

-  poradnictwa psychologicznego indywidualnego,

- poradnictwa psychologicznego grupowego,

- zajęć z doradcą zawodowym,  

- szkolenia pn. „Edukacja finansowa” dla grupy 5 osób bezrobotnych,

- szkolenia pn. „Szkoła dla rodziców” dla grupy 10 osób gdzie korzystają rodziny ze wsparcia asystenta rodziny,

- porad prawnych,

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie  140.100,10 zł, w tym kwota 126.781,10 zł zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, a pozostała kwota 13.458,00 stanowić będzie wkład własny Gminy Maszewo.