W latach 2018-2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, jest realizatorem projektu, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W wyniku działań konkursowych Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła i wybrała do dofinansowania przedłożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie projekt pn. Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo.


Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Działania projektu obejmą realizację kontraktów socjalnych. W ramach kontraktów będą realizowane instrumenty aktywnej integracji: edukacyjne, społeczne, zdrowotne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu. Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Na realizację przedmiotowego projektu została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 338 693,75 PLN. Całkowity koszt projektu wyniesie 398 693,75 PLN.